[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by NU-IRB
 
 
 
 

ค้นตามหมวด :  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2559
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2559

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกันยายน 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกันยายน 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนเมษายน 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนเมษายน 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมีนาคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมีนาคม 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2558
กำหนดการประชุมคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม 2558
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม 2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนธันวาคม 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนธันวาคม 2557

2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 3 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนตุลาคม 2557

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกันยายน 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกันยายน 2557

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งงดให้บริการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 28 - 29 ก.ค.57
แจ้งงดให้บริการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 28 - 29 ก.ค.57

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


Based on : Maxsite1.10 l Modified to NU-IRB l Webmaster : นายยงยุทธ บ่อแก้ว l Email : yongyutb@nu.ac.th