[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by NU-IRB
 
 
untitled
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้ารับ Certificate of SIDCER Recognition ในการประชุมประจำปีของ FERCAP

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้ารับ Certificate of SIDCER Recognition ในการประชุมประจำปีของ FERCAP [9]

โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก SIDCER ร่วมกับ FERCAP

โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก SIDCER ร่วมกับ FERCAP [11]

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือกับ วช. และ 23 สถาบันภาคี สร้างมาตรฐานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือกับ วช. และ 23 สถาบันภาคี สร้างมาตรฐานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน [13]

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์[8]

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 11/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 11/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ[5]

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 11/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 11/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์[12]

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์[7]

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2554 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ[7]

Based on : Maxsite1.10 l Modified to NU-IRB l Webmaster : นายยงยุทธ บ่อแก้ว l Email : yongyutb@nu.ac.th