[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by NU-IRB
 
 

 
 

 
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษษย์
แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
คำอธิบายขั้นตอนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
บันทึกข้อความ ขอนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01-18)
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยฉบับย่อ (Protocol Synopsis)
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยภายหลังได้รับรอง
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย
ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งปิดโครงการวิจัย
AF 01-25 ขอสำเนาเอกสาร
AF 01-13 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
AF 01-08 เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย
AF 01-09 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรม
AF 05-09 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
Based on : Maxsite1.10 l Modified to NU-IRB l Webmaster : นายยงยุทธ บ่อแก้ว l Email : yongyutb@nu.ac.th